بسم الله الرحمن الرحیم

 

تحقیق از بهروز زمانی شاد

 

چهار فصل اول

دانشگاه پیام نور بوئین زهرا

نام درس : مقدمات برنامه ریزی آموزشی

شماره دانشجویی : 880101889

1- یکی از ملاکهای استخدام درآمد چیست ؟

الف ) تحصیلات آموزشگاهی

ب ) برنامه ریزی

ج ) روش آموزش

د ) چگونگی یادگیری

2- هسته مرکزی برنامه ریزی آموزش و پرورش بر کدامیک صادق است ؟

الف ) مسأله اقتصادی

ب ) برنامه ریزی درسی

ج ) برنامه ریزی

د ) هدف آموزش

3- از شاخص های پیشرفت اجتماعی : ....

الف ) مسأله اقتصادی

ب ) مسأله سیاسی

ج ) توزیع آموزش و پرورش در کشور

د ) روش یادگیری

4- مؤلف کتاب برنامه ریزی مرکزی کیست ؟

الف ) آلیس میل

ب ) تایلر

ج ) ریاتین برگن

د ) مک دانلد

5- مؤلف کتاب اصل اساسی برنامه ریزی تحصیلی و آموزش کیست ؟

الف ) مک دانلد

ب ) آلیس میل

ج ) یان تین برگن

د ) تایلر

6- برنامه ریزی آموزش و پرورش علاقه مند به کدام نظام اند ؟

الف ) نظام عاطفی

ب ) نظام سیستماتیک

ج ) نظام عقلانی

د ) همه موارد

7- از قدیمی ترین روش فنون ارزشیابی کدامیک را می توان نام برد ؟

الف ) نظریه تصمیم گیری آمار کلاسیک

ب ) منحنی لاجستیک

ج ) الگوی بازماندگی

د ) هیچکدام

8- منحنی لاجستیک در پیش بینی چه روندی بکار برده می شود ؟

الف ) روند جمعیت یادگیرندگان

ب ) روند نیازها

ج ) روند ارزشیابی

د ) روند برنامه ریزی

9- اهداف آموزش و پرورش به ترتیب :

الف ) کسب تخصص ، یادگیری دائمی ، روابط انسانی ، رشد شخصیتی

ب ) روابط انسانی ، رشد شخصی ، یادگیری دائمی ، کسب تخصص

ج ) کسب تخصص ، رشد شخصیتی ، یادگیری دائمی ، روابط انسانی

د ) رشد شخصی ، روابط انسانی ، یادگیری دائمی ، کسب تخصص

10- از الگوهای مورد استفاده در الگوی پیش بینی کدام مورد است ؟

الف ) الگوی جانسون کرا

ب ) الگوی ریاضی

ج ) الگوی نسبت بازماندگی

د ) الگوی کراجانسون

11- محاسبه نسبت بازماندگی کدامیک از موارد زیر است ؟

الف ) جمعیت کودکان مدرسه رو ÷ متولدین 6 سال قبل

ب ) متولدین 6 سال قبل ÷ جمعیت کودکان مدرسه رو

ج ) جمعیت کودکان مدرسه رو × متولدین 6 سال قبل

د ) متولدین 6 سال قبل × جمعیت کودکان مدرسه رو

12- از ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی و جوانی کدام دسته می باشد ؟

الف ) احساس بیگانگی ، احساس بیهودگی ، کسب اعتماد به نفس و فضائل اخلاقی

ب ) همکاری با همسن و سالان ، افزایش استقلال طلبی ، کاهش وابستگی به بزرگان

ج ) راه رفتن ، تکلم ، یادگیری کنترل بدن ، کسب اطلاعات از تفاوتهای جنسی

د ) داوری های اخلاقی ، اطلاعات بیشتر در مورد نقش جنس مذکر و مونث

13- تغییر دادن مفاهیم منفی به مثبت در کودکان ، مستلزم وجود .....

الف ) تنبیه و ناملایمتی

ب ) تشویق و تنبیه

ج ) شکیبایی و درک و همدلی

د ) همه موارد

14- دو عامل مهم آموزش و پرورش کدامیک هستند ؟

الف ) جامعه ، مردم

ب ) جامعه ، دولت

ج ) یادگیرنده ، جامعه

د ) جامعه ، یادگیرنده

15- وظیفه ی اساسی آموزش و پرورش کدام است ؟

الف ) آماده کردن جوانان برای مواجهه با آینده

ب ) آماده کردن جوانان برای مواجهه با زمان حال

ج ) رشد توانایی فکر کردن

د ) هدف های آرمانی ، رسمی ، درسی

16- 4 دسته از ارتباط حوزه ی فلسفی با آموزش و پرورش کدام مواد ذیل می باشد ؟

الف ) ارزشیابی ، منطق ، معرفت شناسی ، متافیزیک

ب ) منطق ، معرفت شناسی ، متافیزیک ، ارزشیابی

ج ) معرفت احیایی ، شهودی ، عقلانی ، تجربی

د ) متافیزیک ، معرفت شناسی ، ارزش شناسی ، منطق

17- تعریف منطق کدام است ؟

الف ) علم درست اندیشیدن و منظم فکر کردن

ب ) از کل به جزء بودن

ج ) از جزء به کل بودن

د ) همه موارد

18- مکاتب فلسفی در آموزش و پرورش :

الف ) ایده آلیسم ، پراگماتیسم ، رئالیسم

ب ) رئالیسم ، پراگماتیسم ، ایده آلیسم

ج ) ایده آلیسم ، رئالیسم ، پراگماتیسم

د ) پراگماتیسم ، ایده آلیسم ، رئالیسم

19- معرفت به طور مستقل در ذهن انسان است مربوط به کدام مکتب است ؟

الف ) ایده آلیسم

ب ) رئالیسم

ج ) پراگماتیسم

د ) هیچکدام

20- هدف اصلی این مکتب انتقال معرفت است ؟

الف ) رئالیسم

ب ) ایده آلیسم

ج ) پراگماتیسم

د ) امپریالیسم

21- فن بیرون کشیدن معرفت از فرد متعلق به کدام مواد زیر می باشد ؟

الف ) روش تدریس افلاطونی

ب ) روش تدریس ارسطویی

ج ) روش تدریس هربارت

د ) روش تدریس سقراطی  

22- مکتب ایده آلسیم ریشه در افکار کدام یک از فلاسفه دارد ؟

الف ) سقراط ، افلاطون ، هربارت ، هورن

ب ) افلاطون ، ارسطو ، برتراند راسل ، فارابی

ج ) ارسطو ، هراکلیت ، پروتاگوراس ، برتراند راسل

د ) هیچکدام

23- این سخن از کیست ؟

« نخستین اصول قانون طبیعی برای هر انسان از طریق « خرد » بدست می آید .

الف ) سقراط

ب ) افلاطون

ج ) ارسطو

د ) راسل

24- هدف آموزش در کدام مکتب فلسفی تامین رشد طبیعی است ؟

الف ) ایده آلیسم

ب ) پراگماتیسم

ج ) رئالیسم

د ) امپریالیسم

25- فرایند برنامه ریزی آموزشی با نگرش سیستمی جزو کدام مواد زیر است ؟

الف ) تبدیل هدفها ، خروجی و ورودی

ب ) برون داد ، تبدیل هدفها ، درون داد

ج ) ورودی ، تبدیل هدفها ، خروجی

د ) تشخیص هدفها ، تجزیه و تحلیل ، پیش بینی اولویت ها ، طرح فیزیکی

26- برنامه حاصل فرایند کدام یک از گزینه های زیر است ؟

الف ) برنامه ریزی

ب ) آموزش

ج ) یادگیری

د ) همه موارد

27- یکی از شیوه های استخراج روند آموزش و پرورش :

الف ) استفاده از فرمول لاجستیک

ب ) استفاده از فرمول نسبت بازماندگی

ج ) استفاده از فرمول تصمیم گیری آماری کلاسیک

د ) استفاده از فرمول ربع مرکب

28- نقش و کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش در کدام مورد صادق است ؟

الف ) شرکت در جامعه پذیر کردن کودکان

ب ) به کار بردن علم در تولید

ج ) تقسیم کار دقیق

د ) همه موارد

29- مهمترین حوزه فلسفی در آموزش و پرورش کدام است ؟

الف ) متافیزیک

ب ) معرفت شناسی

ج ) ارزشیابی

د ) منطق

30- کدام مکاتب فلسفی دنیا را واقعی و کدام غیر واقعی می دانستند ؟

الف ) رئالیسم ، پراگماتیسم

ب ) رئالیسم ، ایده آلیسم

ج ) ایده آلیسم ، پراگماتیسم

د ) پراگماتیسم ، ایده آلیسم

 

 

 

 

 

 

ردیف

گزینه الف

گزینه ب

گزینه ج

گزینه د

1

*

 

 

 

2

 

*

 

 

3

 

 

*

 

4

 

 

*

 

5

 

 

 

*

6

 

 

*

 

7

*

 

 

 

8

 

*

 

 

9

 

 

 

*

10

 

 

 

*

11

 

*

 

 

12

*

 

 

 

13

 

 

*

 

14

 

 

 

*

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

 

*

 

19

*

 

 

 

20

 

 

*

 

21

 

 

 

*

22

*

 

 

 

23

 

 

*

 

24

 

*

 

 

25

 

 

*

 

26

*

 

 

 

27

 

 

 

*

28

*

 

 

 

29

 

*

 

 

30

 

 

 

*

 

  نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:24  توسط محمدرضا شیخی و جمعی از دانشجویان  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM