نام ونا م خانوادگی :مریم جانی پور ذوالفعلی             درس :مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی    رشته :علوم تربیتی          دانشگاه : پیام نور بوئین زهرا                   ضمایر پرسشنامه: فصل هفتم

1-کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای طرحهایی است که بر شایستگی ویژه تاکید می کند؟الف) توجه به رابطه مستقیم میان هدفها،فعالیتها،یادگیری واجرا                   ب)انعطاف پذیری زیاد

ج)مشخص کردن میان هدفها ،فعالیتها،یادگیری واجرا

د)تشخیص و شناسایی نیازها و علاقه ها ویژه یاد گیرنده

2-مفهوم دیسیپلین در کدامیک از طرحها ی مطرح است؟

الف)طرحهایی که بر شایستگی ویژه تاکید می کنند

ب)طرحهایی که بر فعالیتها و مسائل اجتماعی تأکید میکنند

ج)طرحهایی که برنیازها و علاقه های فردی تأکید می کنند

د)طرحهایی که بر موضوعهای درسی تأکید می کنند

3- کدام ویژگی دیسیپلین معرفت را آموزنده می کند؟

الف)ساده سازی تحلیلی     ب)هماهنگی ترکیبی   ج)پویایی    د)توالی

4-دروس شیمی وزیست شناسی مطابق با کدام نوع توالی است؟

الف)آسان به مشکل       ب)پیش نیازها     ج)کل به جزء    د) ترتیب زمانی

5-کدامیک از موارد زیر در مورد سازمان دادن محتوا برای یادگیری تراکمی صحیح می باشد؟

الف)نوع سازمان دادن به طور افقی است

ب)غرض از یادگیری تراکمی تکرار عناصر برنامه در یک سطح است

ج)ارتباط یک حوزه از معرفت بشری با حوزه های دیگر

د)پیش بینی طرحهایی برای استفاده مداوم از یادگیری قبلی

6-تهیه و توسعه الگوهای سازگارتر تفکر در موضوعهای گوناگون از طریق تأکید روی مفاهیم کلی بیشتر موضوعهای تخصصی مشترک هستند بیانگر--------------

الف)یادگیری تراکمی        ب)مداومت       ج)یکپارچگی    د)توالی

7-اولین ومهمترین مرجعی که در برنامه ریزی وطراحی آموزشی به طورموثر شرکت می کنند چه کسانی هستند؟

الف)معلمان     ب)طراحان برنامه درسی     ج)برنامه ریزان درسی  د)مدیر

8-تنها طرح آموزشی که امروز در مدارس به مورد اجرا گذاشته میشوند چه طرحهایی هستند؟  الف)طرحهای نوشته شده غیر رسمی

ب)طرحهای درس روزانه      ج)راهنماهای رسمی ویژه آموزش

د)طرحهای نوشته نشده

9-کیفیت معرفت دریک دیسیپلین چه نامیده می شود؟

الف)هماهنگی ترکیبی     ب)ساده سازی تحلیلی     ج)پویایی د)مداومت

10درس تاریخ وادبیات مطابق با کدام نوع توالی است؟

الف) آسان به مشکل      ب)ترتیب زمانی     ج)کل به جزء    د)پیش نیازها

11-برای سازمان دادن محتوای برنامه درسی کدام ملاک در نظر گرفته می شود؟الف)برقرار کردن توالی                  ب)پویایی

ج)یکپارچگی                                            د)هماهنگی ترکیبی

12-مشاهدات جغرافیایی مطابق با کدام نوع توالی است؟الف)آسان به مشکل         ب)پیش نیازها       ج)کل به جزء     د)ترتیب زمانی

13-مشخص ترین و جامع ترین ویژگی برنامه ها کدام طرح است؟

الف)طرح که بر نیازها و علاقه های فردی تأکید می کنند

ب)طرح که بر موضوع های درسی تأکید می کنند

ج)طرح که بر فعالیتها ومسائل اجتماعی تأکید می کنند

د)همه موارد

14-طرح که بر شایستگی های ویژه تأکید می کنند در چه موارد بکار می روند؟الف)مدارس حرفه ای وفنی        ب)مدارس راهنمایی

ج)مدارس دبیرستان                          د)مدارس کار ودانش

15-برنامه به شدت انعطاف پذیر است بر کدام طرح تأکید می کنند؟

الف)طرح که بر موضوع درسی تأکید می کنند

ب)طرح که برفعالیتها ومسائل اجتماعی تأکید می کنند

ج)طرح که برشایستگی ویژه تاکید می کنند

د)طرح که بر نیازها وعلاقه های فردی تأکید می کنند

16-ملاک ومیزان برای سنجش درجه وکیفیت دیسیپلین فراهم می کنند کدام صفات هستند؟

الف)برقرار کردن توالی      ب)پویایی      ج)یادگیری تراکمی      د)یگانگی

17-درس هندسه ودستور زبان مطابق با کدام نوع توالی است؟

الف)آسان به مشکل    ب)ترتیب زمانی         ج)کل به جزء     د)پیش نیازها

18- مسأله یادگیری تراکمی یا مداومت عبارت از-----------

الف)پیش بینی فرصت های پی در پی ومداوم برای تعمیق و گسترش معلومات ومهارتها به طور پیشرونده است

ب)تشخیص  وشناسایی نیازها و علاقه ها ویژه یاد گیرنده

ج)سازماندادن شامل توالی کوتاه مدت یا بلند مدت

د)پیش بینی محتوا و فعالیت های یادگیری

19-هدف از برنامه ریزی درسی چیست؟

الف)دیسیپلین وموضوعهای علمی آکادمیکی

ب)تهیه فرصت هایی برای یادگیرندگان جهت حداکثر بهره مندی از شرکت در فعالیتهای یادگیری منتخب

ج)طراحی یا برنامه ریزی برای آموزش

د)مشخص کردن میان هدفها ،فعالیتها و یادگیری واجرا

20-کدامیک از انواع طرا ح های  آموزشی است؟

الف)طرح که بر موضوع درسی تأکید می کنند

ب)طرح که بر نیازها وعلاقه های فردی تأکید می کنند

ج)راهنماهای رسمی ویژه آموزش

د)طرح که بر فعالیتها ومسائل  اجتماعی تآکید می کنند

 

21-ضرورت نخستین برای تدریس موثر چیست؟

الف)پویایی        ب)هماهنگی ترکیبی      ج)ساده سازی      د)یگانگی

22-طرح آموزشی خوب چه مشخصات رادارا می باشد؟

الف)طرح نوشته شده رسمی

ب)طرح باید چگونگی استفاده از باز خورد ناشی از ارزشیابی از فعالیت های یادگیرندگان برای تجدید نظر یا اصلاح فعالیت های بعدی ارائه دهد

ج)طرح های درس روزانه

د)طر حهای نوشته نشده

23-معلم قبل از تدریس به آموزشی می پردازد که در آن هدف کلی ،هدفهای جزئی و رفتاری و موضوعی را که تدریس خواهد کرد مشخص می کند چه طرحهایی هستند؟

الف)طرحهای نوشته نشده         ب)طرحهای نوشته شده غیر رسمی

ج)طرحهای درس روزانه           د)طرح های آموزشی

24-کتابهای راهنمایی تدریس برای معلمان چه طرحهایی هستند؟

الف)راهنمایی رسمی ویژه آموزش

ب)طرحهای نوشته شده غیر رسمی

ج)طرحهای آموزشی                    د)طرحهای درس روزانه

25-چه کسانی باید در برنامه ریزی برای آموزش شرکت کنند؟

الف)مدیر      ب)معلمان      ج)روانشناسان       د)آموزش وپرورش

26-کدامیک از موارد زیر اسمیت،استانلی،و شورس نمونه برای توالی ذکر کرده اند؟الف)آسان به مشکل

ب)کل به جزء                ج)پیش نیازها     د)همه موارد

27-غرض از یادگیری تراکمی یا مداومت چیست؟

الف)بنا کردن تجربه بعدی روی تجربه قبلی

ب)تنظیم محتوا و تجارب یادگیری

ج)برنامه واستفاده مداوم از یادگیری قبلی

د)تمرین وتکرار معلومات ومهارتها

 

 

 

28-چه کسانی روی طرح های جدید ودر بالابردن کیفیت برنامه ریزی آموزشی لازم در برنامه ها کار می کنند؟

الف)معلمان           ب)یادگیرندگان           ج)مشاوران برنامه ریزی درسی                  د)مدیر

29-گروههای آموزشی ویا با مشارکت چند معلم وافراد مطلع تهیه وتوصیه می شوند چه طرحهایی هستند؟

الف)طرحهای درس روزانه           ب)طرحهای آموزشی

ج)طرحهای نوشته شده غیر رسمی          د)راهنما های رسمی ویژه آموزش

30-دیسیپلین به چه معناست؟

الف)آموختن                                      ب)یاد گرفتن

ج)آموزنده بودن                                 د)تفکر انتزاعی

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه

د

ج

ب

الف

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

*

 

16

 

 

 

*

1

*

 

 

 

17

*

 

 

 

2

 

 

 

*

18

 

 

*

 

3

 

 

*

 

19

 

 

 

*

4

 

*

 

 

20

*

 

 

 

5

 

*

 

 

21

 

*

 

 

6

 

 

*

 

22

 

 

 

*

7

 

*

 

 

23

 

 

 

*

8

 

*

 

 

24

 

*

 

 

9

 

 

*

 

25

 

 

*

 

10

*

 

 

 

26

 

 

 

*

11

 

 

 

*

27

 

*

 

 

12

 

*

 

 

28

 

 

*

 

13

 

*

 

 

29

 

 

 

*

14

 

 

*

 

30

*

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

  نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:40  توسط محمدرضا شیخی و جمعی از دانشجویان  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM